5.00
(1 Đánh giá)

Ôn thi nghe tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Danh mục: B1, Ôn thi
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Khóa ôn thi nghe tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Luyện nghe

Nội dung khóa học

Luyện nghe Teil 1 B1 định dạng Goethe
Luyện nghe Teil 1 B1 định dạng Goethe

 • Test 1 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:52
 • Test 1 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 1 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:14
 • Test 1 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 1 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:36
 • Test 1 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 1 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  02:14
 • Test 1 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 1 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:22
 • Test 1 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 2 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:54
 • Test 2 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 2 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:30
 • Test 2 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 2 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:27
 • Test 2 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 2 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:43
 • Test 2 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 2 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:42
 • Test 2 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 3 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:28
 • Test 3 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 3 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:30
 • Test 3 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 3 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:43
 • Test 3 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 3 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:50
 • Test 3 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 3 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:38
 • Test 3 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 4 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  00:38
 • Test 4 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 4 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  00:44
 • Test 4 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 4 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:21
 • Test 4 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 4 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:32
 • Test 4 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 4 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:44
 • Test 4 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 5 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:44
 • Test 5 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 5 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:40
 • Test 5 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 5 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:26
 • Test 5 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 5 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:53
 • Test 5 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 5 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:15
 • Test 5 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 6 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:42
 • Test 6 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 6 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:27
 • Test 6 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 6 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:48
 • Test 6 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 6 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:49
 • Test 6 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 6 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:27
 • Test 6 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 7 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:47
 • Test 7 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 7 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:19
 • Test 7 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 7 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:31
 • Test 7 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 7 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:45
 • Test 7 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 7 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:57
 • Test 7 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 8 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:42
 • Test 8 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 8 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:46
 • Test 8 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 8 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:45
 • Test 8 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 8 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:39
 • Test 8 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 8 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:40
 • Test 8 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 9 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:31
 • Test 9 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 9 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:42
 • Test 9 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 9 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:28
 • Test 9 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 9 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:31
 • Test 9 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 9 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:35
 • Test 9 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 10 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:31
 • Test 10 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 10 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:28
 • Test 10 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 10 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:32
 • Test 10 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 10 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:36
 • Test 10 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 10 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:33
 • Test 10 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 11 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:39
 • Test 11 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 11 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:24
 • Test 11 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 11 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:28
 • Test 11 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 11 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:52
 • Test 11 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 11 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:48
 • Test 11 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 12 – Aufgabe 1 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:27
 • Test 12 – Aufgabe 1 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 12 – Aufgabe 2 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:35
 • Test 12 – Aufgabe 2 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 12 – Aufgabe 3 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:37
 • Test 12 – Aufgabe 3 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 12 – Aufgabe 4 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  02:03
 • Test 12 – Aufgabe 4 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa
 • Test 12 – Aufgabe 5 – Học từ vựng, luyện trí nhớ tạm thời, luyện bắt từ khóa
  01:41
 • Test 12 – Aufgabe 5 – Bài tập giúp nhớ từ vựng, luyện bắt từ khóa

Luyện nghe Teil 2 B1 định dạng Goethe
Luyện nghe Teil 1 B1 định dạng Goethe

Luyện nghe Teil 3 B1 định dạng Goethe
Luyện nghe Teil 3 B1 định dạng Goethe

Luyện nghe Teil 4 B1 định dạng Goethe
Luyện nghe Teil 4 B1 định dạng Goethe

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?