1. Giới Thiệu

Trang web “Tiếng Đức Thật Dễ” [https://tiengducthatde.com] (“Trang Web”) là một dịch vụ thuộc sở hữu và quản lý bởi CLB Tiếng Đức Việt Đức. Điều khoản sử dụng này quy định các quy tắc và hướng dẫn cần tuân theo khi sử dụng Trang Web.

2. Điều Kiện Truy Cập

  • Người dùng đồng ý sử dụng Trang Web một cách hợp pháp và chỉ cho mục đích giáo dục.
  • Trang Web không dành cho người dùng dưới 13 tuổi.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  • Nội dung trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bài giảng, hình ảnh, và tài liệu, là tài sản của CLB Tiếng Đức Việt Đức hoặc các bên thứ ba có cấp phép.
  • Người dùng không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, hoặc sử dụng nội dung trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu.

4. Ràng Buộc Trách Nhiệm

  • Trang Web không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của nội dung.
  • CLB Tiếng Đức Việt Đức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang Web.

5. Thay Đổi Điều Khoản

  • CLB Tiếng Đức Việt Đức có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào.
  • Sự thay đổi sẽ được thông báo trên Trang Web.

6. Quyền Riêng Tư

  • Trang Web tuân theo chính sách bảo mật được đăng tải tại: https://tiengducthatde.com/privacy-policy/

7. Liên Hệ

  • Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản sử dụng này có thể được gửi đến địa chỉ email [email protected]