Nội dung khóa học
Teil 1 nói B1 định dạng Goethe
Teil 1 nói B1 định dạng Goethe
0/1
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 1
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 1
0/26
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 4
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 4
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 5
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 5
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 6
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 6
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 7
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 7
Ôn thi nói tiếng Đức B1 định dạng Goethe
Please complete previous Bài học first
Cấu trúc phần nói Teil 3
0% Hoàn thành